Misija, vizija, ciljevi

Unatoč mnogim novim inicijativama, aktivnostima znanstvenih i stručnih krugova kao i jačanju svijesti u hrvatskom društvu da su očuvani okoliš i priroda najvažniji gospodarski razvojni resurs zemlje, te rastućim obvezama Hrvatske za provedbu međunarodnih normi i standarda, strategija i politika zaštite prirode i okoliša ne provode se konzistentno i dosljedno.

Zahvaljujući zemljopisnom položaju i reljefnoj raznolikosti, Hrvatska u odnosu na svoju veličinu ima vrlo velik broj raznolikih tipova staništa te veliku biološku raznolikost za koju je posebno važno područje Jadranskog mora. Nažalost, biološka raznolikost Jadranskoga mora sve je ugroženija, kako radi onečišćenja gradskim i industrijskim otpadnim vodama te onečišćenja s brodova, tako i radi neracionalnog i prekomjernog iskorištavanja bioloških dobara i nepridržavanja zakonskih propisa. Posebnu ugroženost unutar morskog ekosustava pokazuju vrste koje se nalaze na vrhu hranidbenih mreža (morski sisavci, morske ptice, ribe predatori) te vrste na kojima počivaju cjelokupni ekosustavi (npr. morske cvjetnice).

Osnivanje Plavog svijeta

Tijekom 1987. talijanska nevladina organizacija Tethys Research Institute započela je sa istraživanjem dobrih dupina (Tursiops truncatus) u području otoka Lošinja u suradnji sa Hrvatskim biološkim društvom. Projekt istraživanja dobrih dupina koji je tada započet pratio je jedinu poznatu rezidentnu zajednicu dobrih dupina u Jadranu. Sredinom 90tih Tethys je izrazio namjeru da se povuče iz tog istraživanja te se pojavila potreba za osnivanjem nove organizacije koja će preuzeti vođenje projekta i istraživačke aktivnosti. Krajem 1999. tim istraživača i prijatelja Jadranskog projekta dupin osnovao je Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora.  Organizacija je osnovana kako bi preuzela projekt istraživanja dupina u sjevernom Jadranu  te kako bi razvijala nove projekte i novi pristup istraživanju i zaštiti mora i morskih organizama.

Misija

Misija Plavog svijeta je istraživanje i zaštita morskog okoliša i morskih organizama te edukacija o potrebi očuvanja morskog ekosustava i posebice ugroženih morskih vrsta.

Vizija

Vizija Plavog svijeta je ostvarivanje održivog razvoja i učinkovite zaštite Jadranskog mora zasnovane na istinitim i potpunim informacijama te primjerima najbolje prakse u upravljanju prirodnim resursima uz punu participaciju građana i javnosti.

Ciljevi

Ciljevi Plavog svijeta jesu:

          organizirati, provoditi i promovirati proučavanje i zaštitu kitova (Cetacea) i drugih morskih organizama te morskog okoliša u cjelini

          organizirati, podržavati i unaprjeđivati zaštitu faune i flore, posebice endemske, te vrijednih područja, s posebnim naglaskom na Mediteransko područje

          promovirati ekološki i okolišu prihvatljiv turizam te održivi razvitak priobalnih i otočnih područja

          poticati javni interes, svijest javnosti i edukaciju, posebice među mladima, o problemima vezanim uz istraživanje i zaštitu prirode i morskog okoliša

          doprinijeti razvoju etike, morala i humanosti vezanih uz ponašanje čovjeka prema prirodni i okolišu

s posebnim naglaskom na Jadransko more, Mediteran i susjedna mora i oceane

U svrhu ostvarenja ciljeva Plavi svijet će:

          provoditi znanstveno-istraživačke, zaštitarske i edukacijske projekte i programe

          razvijati nove multidisciplinarne istraživačke metode i nove pristupe upravljanju morskim okolišem

          sakupljati, prosljeđivati i razmjenjivati informacija iz područja istraživanja i zaštite morske faune i okoliša

          organizirati i uključivati se u mrežu organizacija koje provode slične programe te uspostavljati suradnju sa stručnjacima i organizacijama

          širiti znanje i informacije vezane za istraživanje i zaštitu morskih organizama i okoliša putem tiskanih i elektronskih publikacija, radionica, skupova, tečajeva, istraživačkih i edukacijskih programa, i sl.

          promovirati volonterizam te uključivanje javnosti u zaštitarske i istraživačke programe i projekte

          surađivati sa tijelima uprave, organizacijama, te fizičkim i pravnim osobama koje dijele jednake ciljeve kao i udruga.

          provoditi sve ostale aktivnosti kojima se promoviraju i zastupaju temeljne ideje udruge.

Vrijednosti

Istinitost u prezentaciji informacija, profesionalnost i kvaliteta rada, javnost djelovanja,  suradnja i jednakost osnovne su vrijednosti na kojima počiva rad Plavog svijeta.

Strategije djelovanja

Plavi svijet će u svrhu što uspješnijeg ostvarivanja postavljenih ciljeva uz samostalno vođenje vlastitih programa i projekata uspostavljati partnerstva sa javnim, poslovnim i neprofitnim sektorom te pokretati i sudjelovati u projektima sa organizacijama i institucijama koje imaju slične ili sukladne ciljeve i aktivnosti.

Ovisno o financijskim mogućnostima, Plavi svijet će težiti zapošljavanju većeg broja stručnih i profesionalnih osoba koje će osigurati kontinuitet rada postojećih projekata te daljnji razvoj i profesionalizaciju rada udruge. Zapošljavanje većeg broja školovanih, stručnih osoba osigurat će i unaprijediti mogućnost partnerstva i sudjelovanja u međunarodnim projektima zaštite okoliša i konzorcijima stručnih i profesionalnih organizacija.

S ciljem osiguravanja financijske stabilnosti Plavi svijet će težiti osiguravanju sredstva iz različitih izvora kao što su natječaji, fondovi, partnerstva, donacije, sponzorstva i sl. te u okvirima svoje stručnosti pružanje usluga konzultiranja, izrade studija i sl.

Plavi svijet će djelovati i na postavljanju standarda profesionalne djelatnosti nevladinih organizacija putem visoke razine stručnog i profesionalnog rada, stvaranjem vlastite prepoznatljivosti i promicanjem aktivnog sudjelovanja u procesima stvaranja javnog mijenja. Jedna od ključnih aktivnosti u tom nastojanju bit će i kontinuirano obrazovanje članova, volontera i zaposlenika, te razvoj i poticanje kvalitete obučavanja i učenja u obrazovanju za održivi razvoj i promicanje inicijative UN-a „Desetljeće obrazovanja za održivi razvoj 2005-2015 (Decade of Education for Sustainable Development - DESD)“

Strategija djelovanja i razvoja prihvaćena na sjednici Skupštine 18.1.2006. u Velom Lošinju